Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

  1. A szolgáltató
Név: InnVoice Ügyviteli Szoftver Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft.)
Székhely: 9700 Szombathely, Olimpia u. 20.
Képviselő neve: Horváth Szabolcs ügyvezető
Cégjegyzékszám: 18-09-105743
Adószám: 13172167-2-18
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 11706023-21452127
IBAN: HU97117060232145212700000000
SWIFT: OTPVHUHB
E-mail: hello@innvoice.hu

 

  1. A Honlapon folytatott tevékenység

A Honlap célja a Zendesk CRM szoftver (www.zendesk.com) magyar és az InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft által forgalmazott nyelveken történő viszonteladása és lokális támogatása, oktatása, bevezetésének segítése. A Zendesk CRM szoftver teljes egészében Zendesk Inc terméke, így a használat során a felhasználó kifejezetten elfogadja a Zendesk Inc saját felhasználási feltételeit is, melyet az alábbi linken tekinthet meg:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/terms-of-use/

3. Általános Felhasználási feltételek

3.1. Igénybevétel feltételei

3.1.1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.

3.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

3.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

3.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélés-szerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

3.2. Felelősség

3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

3.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

3.2.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.7. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.2.8. A szolgáltató nem vállal felelősséget a Zendesk szoftver működéséért, elérhetőségéért, a hibákból bekövetkező károkért, illetve a hibák javításának határidejéért, mivel a szoftver teljes felügyelete, működésének biztosítása a Zendesk Inc cég hatáskörébe tartozik.

3.2.9. A szolgáltató lehetőséget biztosít egyedi pluginok fejlesztésére is, azonban más megállapodás hiányában azokra határidőt nem tud vállalni. Az ilyen egyedi fejlesztésű pluginokról a szolgátató külön árajánlatot nyújt.

3.3. Szerzői jogok

3.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

3.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.4. Egyéb rendelkezések

3.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

3.4.2. Felhasználó a számlázási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

  1. A szolgáltató szolgáltatása

4.1. Általános rendelkezések

4.1.1. Szolgáltató a szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget, amelyet a www.zendesk.com oldalon is megtekinthető Zendesk szoftver csomagjai biztosítanak.

4.1.2. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető Zendesk szoftver funkcióinak igénybevételére, a szoftver hatékony bevezetésére és használatára vonatkozó saját oktatásaira ad lehetőséget, melynek árszabásának meghatározása a szolgáltató lehetősége.

4.1.3. A szolgáltató mindent elkövet, hogy a felhasználó saját nyelvén is megismerhesse a Zendesk szoftvert és hatékonyan tudja alkalmazni a mindennapi munka során, ehhez a szolgáltató saját hatáskörében oktatásokat, bemutatókat tart, melynek díjazásáról előzetesen árajánlatot küld a felhasználó részére, de bizonyos esetekben ingyenesen is tanácsadási szolgáltatást nyújt.

4.1.4. Szolgáltató a a Zendesk azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja viszonteladói státuszán keresztül, amelyet a Felhasználó által igénybe vett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a Honlapon teszi közzé, de azok alapvetően megegyeznek a www.zendesk.com oldalon is megtalálható árcsomagokkal.

4.1.5. Szolgáltató a szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében 1 (egy), illetve 12 (tizenkettő) hónapos határozott időtartamra, egyedi megoldások igénybevétele esetén pedig a Felek által egyedileg megtárgyalt határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát megelőzően 10 (tíz) nappal a Felhasználót a Szolgáltató elektronikus levél formájában értesíti a lejárat tényéről, ekkor a Felhasználó választhat, hogy további 1 (egy), vagy 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbítja a lejáró előfizetését. Amennyiben Felhasználó a szerződés meghosszabbítását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbítását) megelőzően írásban a hello@innvoice.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel jelezni. A jelzés befogadását követően a fiók nem hozzáférhető, ezért a felhasználó kötelessége a lejárat előtt a szükséges adatmentésekről gondoskodni.

4.1.6. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató a mindenkori weboldalon meghirdetett időszakra, de legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja.

4.1.7. Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető szolgáltatás ÁFA mértékét is feltüntető havi, valamint határozott időtartamra vonatkozó árát, az egyes Szolgáltatáscsomagokra lebontottan, a Honlap „Árak és csomagok” link alatt elérhető lapján tünteti fel, de ugyanazon árak megtalálhatók a www.zendesk.com weboldalon is.

4.1.8. Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést a felmondással érintett hónap végéig terjedő felmondási idővel. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.

4.1.9. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

4.1.10. A szolgáltató vállalja, hogy minden birtokába jutott információt, belépés adatot titkosan kezel, azokat harmadik félnek nem adja tovább, továbbá a felhasználó beleegyezése nélkül nem kísérli meg a fiókba való belépést sem. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Zendesk fiókba a későbbiek során a szolgáltatónak nincs lehetősége belépni, ott változtatásokat eszközölni.

4.1.11. A felhasználó a Zendesk szoftver használatával elfogadja a Zendesk szoftver felhasználási feltételeit:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/terms-of-use/

4.1.12. A felhasználó felelős, hogy adatkezelőként feltűnteti internetes elérhetőségeink a Zendesk Inc-t, mint külföldi adatkezelőt:

Név: Zendesk Inc

Cím: 1019 Market St., San Francisco, USA

Weboldal: https://www.zendesk.com/

Kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja: ügyféladatok tárolása céljából tárhely biztosítása.

4.1.13. A szolgáltató nem kezel semmilyen adatot, a felhasználó által gyártott, importált kezelt adatokról semmilyen tudomása nincs, azokhoz hozzáférése a felhasználó engedélye nélkül nincs.

  1. A szolgáltatás megrendelése, igénybevételének feltételei

Az előző pontban foglalt funkciók Felhasználó általi elérhetőségének, az egyes szolgáltatások igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése. Jelen ÁSZF további feltételeket az egyes szolgáltatások 4. pontban meghatározott leírása körében határozhat meg.

5.1. Regisztráció

5.1.1. Felhasználó a Honlapon való regisztrálását az online tanácsadás segítségével, vagy a 14 napos próbaidőszak indításável kezdeményezheti.

5.1.2. A Felhasználó online regisztrációját követően aktiválódik és egyúttal elindul a díjmentes 14 (tizennégy) napos időszak, melynek a lejártát követően tud választani a Felhasználó az 1 (egy), illetve 12 (tizenkettő) hónapos hosszabbításról.

5.1.3. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” valamint a „Megértettem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Küldés” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

5.1.4. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a bejelentkezési adatokról, bejelentkezési e-mail címéről és egy hat számjegyű egyedileg generált jelszóról, melyet a Szolgáltató az első belépési követően javasol megváltoztatni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a regisztráció során egyértelműen érvénytelen, vagy valótlan cég adatokat adtak meg, úgy a Szolgáltató a regisztrációt és ezzel együtt a fiókot felfüggessze, törölje, utólagos értesítését követően.

5.1.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

5.1.6. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

5.1.7. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

5.2. Szolgáltatáscsomagok megrendelése

5.2.1. Felhasználó a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a Honlapon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni Szolgáltató szolgáltatását.

5.2.2. Felhasználó az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát tanácsadás segítségével, vagy a legendascsapat.hu oldalon, vagy angol nyelven a www.zendesk.com oldalon foglaltak szerint ismerheti meg

5.3. Megrendelési kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

5.3.1. Az elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az megrendelés megérkezését követő 168 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó regisztráció során megadott nevét, a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését és időtartamát, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáscsomag díját. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

5.3.2. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 168 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.3.3. A Felhasználó ajánlatától számított 168 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről szerződéses ajánlatnak.

5.3.4. Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat a szolgáltatáscsomagok megrendelésének és teljes értékű pénzügyi teljesítés napjától kezdődően nyújtja. A Zendesk szoftvert szolgáltató Zendesk Inc. átfutási ideje 3 munkanap, de a szolgáltató törekszik, hogy ennél gyorsabban üzembe állítható legyen a szolgáltatás.

5.5. Fizetés

5.5.1. Bankkártyás fizetés. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során bankkártyás fizetési felületről, az ÁSZF-ben foglaltak szerint fizeti meg a szolgáltatás díját Szolgáltató részére.

5.5.2. Banki átutalás. A Zendesk szoftver előfizetése esetében átutalásos fizetésre nincs lehetőség.

5.5.3. Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására bankkártyás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően elektronikus úton küld számlát Felhasználó részére.

5.5.4. Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Felhasználó jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

5.5.5. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a soron következő számláját, vagy díjbekérőjét bankkártyával egyenlítse ki, majd az ott található Engedélyezem az automatikus bankkártyás terhelést a következő számlák kapcsán jelölőnégyzet jelölésével engedélyezze, hogy minden további díjbekérőt, vagy számlát az InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft. automatikus bankkártya terheléssel kiegyenlítsen.

Az automatikus kiegyenlítés hozzájárulás nem kötelező.

Az automatikus kiegyenlítés bármikor visszavonható e-mailben a hello@innvoice.hu címen, vagy a számlák megtekintésére alkalmas felület alján, az “Az automatikus bankkártya terhelés és számlakiegyenlítés visszavonásához kattintson ide” linkre való kattintva. A visszavonás ekkor azonnal megtörténik, a későbbi számlákon nem lesz automatikus kiegyenlítés.

A számlák, díjbekérők automatikus kiállítása és automatikus kiegyenlítése előtt 2 nappal e-mailes értesítést küldünk, ekkor még nem történik terhelés. A terhelés megtörténtekor a számlát, díjbekérőt e-mailben kiküldjük.

5.5.6. A szolgáltató a magyar jogszabályoknak megfelelően jogosult a www.zendesk.com oldalon található árakat 27% ÁFA-val növelt áron számlázni, kivétel, ha a magyar jogszabályok másra adnak lehetőséget.

5.5.7. A szolgáltatónak a Zendesk felé 30 napos viszonteladói felmondási idő kötelezettsége van, ezért a felhasználó felé a számlákat, díjbekérőket 40 nappal a lejárat előtt jogosult kibocsátani, melyek a lejárat előtt 33 nappal esedékesek.

5.5.8. Havi előfizetés választása esetén az 5.5.7. pont miatt az első díjbekérő legalább 2 hónapra kerül kiállításra, ezt követően a havi díjfizetés már egy hónapra szól.

5.5.9. A szolgáltató felelősséget vállal a felhasználó által befizetett összeg Zendesk felé történő eljuttatásááért és a felhasználót érintő viszonteladói kötelezettségek határidőre történő teljesítéséért.

5.6. A szerződés iktatása

5.6.1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

  1. A szerződés megszűnése

6.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondásának eredményeként a 4.1.9 pontban foglalt joghatások érvényesülnek.

6.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére az ÁSZF ide vonatkozó pontjai alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.

6.3. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás hosszabbításáról nem rendelkezik, vagy a kiállított számlát, vagy díjbekérőt összegét nem rendezi, úgy a szolgáltatást az előfizetési időszak végén automatikusan megszüntetjük.

6.4. A 6.1 pontban említett felmondási idő miatt havi előfizetés választása esetén az első időszakban két hónap kerül kiszámlázásra, ezt követően havonta, de a tényleges lejárat előtt 40 nappal kerül díjbekérő kibocsátásra, mely a lejárat előtt 33 nappal esedékes.

6.5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a viszonteladói szerep során 30 nap felmondási idővel tartozik a Zendesk Inc. felé, ezért a felhasználó felé jogosult 40 nappal előre díjbekérőt kibocsátani, melynek kiegyenlítése a tényleges előfizetési időszak lejárta előtt 33 nappal esedékes.

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési név: InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft.
Levelezési cím: 8741 Bókaháza, Kossuth Lajos út 6.
E-mail: hello@innvoice.hu

7.2. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 7.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

7.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

7.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

7.3.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

  1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

8.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

8.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. május 2.